Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

olls503
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viaiamanartist iamanartist
6472 4691
Reposted fromkniepuder kniepuder viatobecontinued tobecontinued
7555 d689 500

yuropyon:

And yet.

Reposted fromongaku88 ongaku88 viatobecontinued tobecontinued
1514 4e65 500
olls503

March 22 2017

olls503
2573 2ba7
Reposted fromsimple-heartedme simple-heartedme viafreeway freeway
olls503
5146 6a76
Reposted fromtutajjula tutajjula viamaua maua
5896 a8f4
Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viafreeway freeway
9970 fca0
Reposted fromCrownedCorvid CrownedCorvid viafreeway freeway
9572 fe98 500
olls503
9854 1fde
Reposted fromDeMonstra DeMonstra vianami nami
olls503
Reposted frombluuu bluuu viafreakish freakish
9469 737c
Reposted fromshitsuri shitsuri viairmelin irmelin

March 19 2017

6960 dea9 500
Reposted fromerial erial viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
olls503
chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei
— hurt
Reposted fromMirelnie Mirelnie viatacolatawysoko tacolatawysoko
olls503
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch
olls503
Bywają noce tak pełne udręk, że nazajutrz należałoby zmienić nazwisko, bo nie jest się już tym samym, co pierwej.
— Emil Cioran
olls503
Najgorzej gdy ktoś, kogo kochasz trafia w samo epicentrum twojego bólu.  Gdy pogodziłaś się już z tyloma rzeczami, a ktoś po prostu rozrywa twoje szwy.  Niechcący.  Gdy jednym gestem, słowem staje się taki jak wszyscy.  Tylko jakoś boli o wiele bardziej.
— tereseek.soup.io
olls503
olls503
6569 36e8 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl