Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2018

3856 32da 500

kulturtava:

Mostar, Bosnia, September 1992, Bosnian soldier plays the piano in the destroyed music classroom

Reposted fromSuzi Suzi viamisspandora misspandora
olls503
5907 087f 500
why is this so funny to me
Reposted fromsommteck sommteck viasiostra siostra
olls503
Reposted fromFlau Flau viakerio kerio
olls503
olls503
1743 fdb9 500
Reposted fromkaiee kaiee viapassingbird passingbird
olls503
Ach, te popołudnia przepełnia tak smętna obojętność, że jesień zaczyna się w nas, zanim się jeszcze zacznie w przyrodzie.
— Fernando Pessoa "Księga niepokoju Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie"
olls503
Od piętnastego roku życia nie robię nic innego, tylko czekam, aż odsłoni mi się sens egzystencji; to sposób najpewniejszy, by go nie znaleźć. O ileż prościej byłoby żyć zamiast udawać.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972″
olls503
3646 40f0 500
Reposted fromdelain delain viachapstick chapstick
olls503
1224 fdb1 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaOnly2you Only2you
olls503
olls503
3920 7105 500
Reposted fromsavatage savatage viadazzling dazzling
olls503
olls503
9175 ca8b 500
Reposted frompulperybka pulperybka viafelicka felicka
olls503
4580 1ab1 500
Reposted from4777727772 4777727772 viascorpix scorpix

September 20 2018

olls503
Dzieci? Jeśli z nim, to nawet teraz. Ślub? Jeśli z nim, może być nawet dzisiaj.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viaeternaljourney eternaljourney
olls503
6323 d8a7
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
olls503
0223 538c
Reposted fromnanana-lalala nanana-lalala viaKallay Kallay

September 19 2018

olls503
1300 4b7c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafelicka felicka
olls503
0497 350d
Reposted fromonlyman onlyman viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl