Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2017

olls503
1704 0135
olls503
olls503
4760 fa39
The Age of Adaline (2015)
olls503
5636 30fb
Reposted fromwyjsciezmroku wyjsciezmroku viakokoloko kokoloko
olls503
7989 9699 500
Reposted fromxpetqa xpetqa viamala-szelma mala-szelma
olls503
olls503
9819 4c1b 500
olls503
6923 d2cb
Reposted frombanitka banitka viairmelin irmelin
olls503
Sprawiał, że śmiałam się w świecie, który doprowadzał mnie do łez.
— Brittainy C. Cherry: "Powietrze, którym oddycha"
Reposted frompensieve pensieve viairmelin irmelin
olls503
Tak bardzo chcesz czuć się potrzebna i tak bardzo wiesz, że nie jesteś.
— za bardzo...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin

thisisnotmyfairytaleendingg:

HOW TAYLOR SWIFT WALKS .

image

HOW DEMI LOVATO WALKS .

image

HOW BEYONCE WALKS .

image

HOW I WALK .

image

Reposted fromrockmusic rockmusic viairmelin irmelin
olls503
Jak musieli się czuć, kiedy się żegnali podając sobie dłonie, a chcieli się tak mocno przytulić, jakby można było w jednym krótkim przytuleniu dotknąć serca sercem. 
— J.L. Wiśniewski
olls503
2169 e7ad 500
Reposted fromjethra jethra viaAmericanlover Americanlover

July 20 2017

olls503
olls503
6975 a477 500
6976 eb7c 500
olls503
olls503
olls503
2804 a565
Reposted frompiehus piehus viapersona-non-grata persona-non-grata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl