Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2019

olls503
2038 ff60 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viascorpix scorpix
olls503
9183 70c2
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
olls503
olls503
- Trzeba będzie to kończyć, pani Agnieszko.
- Może jeszcze chwilę popracujemy?
- Nie chodzi o dziś. Chodzi o skończenie w ogóle.
— Czesław Miłosz w rozmowie z Agnieszką Kosińską, osobistym sekretarzem, na kilka miesięcy przed śmiercią, "Pierwsi sekretarze", Gazeta Wyborcza, 29.03.13
Reposted from1923 1923 viairmelin irmelin

February 20 2019

olls503
0656 51b0 500
Reposted frompunisher punisher viaikari ikari
olls503
7542 1cc5 500
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viaobliviate obliviate

February 19 2019

olls503
Reposted frombluuu bluuu viaBrzozi Brzozi

February 18 2019

olls503
0508 10d1 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaelentarie elentarie
olls503
5144 e96e 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaelentarie elentarie

February 15 2019

olls503
8432 acf2
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viasuseo suseo
olls503
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viawiecznosci wiecznosci
olls503
Reposted frombluuu bluuu vianargle nargle
olls503
6509 cbec 500
Reposted fromrol rol vianargle nargle
olls503
5033 60ad
Reposted fromczinok czinok viafinatka finatka
olls503
7696 09cc 500
olls503

February 14 2019

olls503
8179 fbce 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiedoskonalosc niedoskonalosc
olls503
3370 6b7b 500
olls503
Reposted frommayamar mayamar viablaugranaaa blaugranaaa
olls503
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaehh ehh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl